Verkoopsvoorwaarden en terugbetalingsbeleid

Ondernemingsgegevens

Hoppetit - Hannelore Montrieux

Max Temmermanlaan 5 2920 Heide

BTW BE0791.336.985

IBAN BE39 9731 6905 0119

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Hoppetit een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Max Temmermanlaan 5, 2920 Kalmthout (Heide), BTW BE0791.336.985, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hoppetit.be). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hoppetit moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hoppetit aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn vrijgesteld aan BTW (kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, BTW niet toepasselijk).

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hoppetit niet. Hoppetit is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hoppetit is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hoppetit

Hoppetit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

· via bancontact, kredietkaart of paypal

· via overschrijving op rekeningnummer BE39 9731 6905 0119.

Hoppetit is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra wij de integrale betaling van te verzenden goederen hebben ontvangen, trachten wij zo spoedig mogelijk de bestelling te verzenden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.

De levering gebeurt door Bpost of PostNL. De vermelde prijzen van onze producten zijn steeds exclusief verzendingskosten. Onze verzendingskosten bedragen de prijzen conform Bpost en PostNL.

Bestellingen worden 2x per week verstuurd. Voor maatwerk en/of bestellingen die niet voorradig zijn, zal de verzending 3 tot 4 weken duren . Dit is afhankelijk van hoe snel onze leveranciers de artikelen kunnen aanleveren. Wij proberen er steeds voor te zorgen dat dit zo snel mogelijk verloopt. Hoppetit kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld binnen de 14 kalenderdagen worden gemeld aan Hoppetit. In het retourbeleid vindt de klant meer informatie hieromtrent. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Hoppetit .

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Hoppetit te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht (voor meer informatie zie Retourbeleid)

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hoppetit. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Hoppetit via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via ons mailadres hoppetit@gmail.com. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hoppetit heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hoppetit, Max Temmermanlaan 5 2920 Kalmthout België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De eerder gemaakte verzendingskosten door Hoppetit om de goederen thuis geleverd te krijgen, worden niet terugbetaald. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Hoppetit zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking zonder beschadiging bevinden, samen met alle toebehoren,gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Hoppetit alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Hoppetit op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen en alle teruggezonden goederen heeft ontvangen in de staat waarbij de klant deze ontvangen heeft. Hoppetit betaalt de klant terug met een bankoverschrijving. Hierbij dient de klant rekening te houden met een transfertijd van max. 10 werkdagen.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

· producten dat gebruikssporen bevatten;

· producten die op maat gemaakt werden waarvan de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

· producten die op maat gemaakt worden, zoals gepersonaliseerde speenkoorden, rompertjes, slabbetjes, dekentjes,...

· snoepgoed en suikerbonen

· Volledig op maat ontworpen geboortekaartje of geboortesuiker

Ook artikelen die beschadigd zijn aangekomen bij de klant, die door ons geretourneerd moeten worden, dienen binnen de 14 kalenderdagen afgeleverd te worden aan Hoppetit.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar en bedraagt 2 jaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd,

dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van Hoppetit en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Hoppetit - Max Temmermanlaan 5 2920 Kalmthout - België.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Hoppetit zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Hoppetit is bereikbaar via hoppetit@gmail.com of per post op het volgende adres Max Temmermanlaan 5 2920 Kalmthout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Hoppetit respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

· de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;

· de verwerking van de bestelling,

· het verzenden van uw goederen,

· het plaatsen van reviews,

· het versturen van nieuwsbrieven,

· reclame- en/of marketingdoeleinden,

· het delen van een ingebruikname foto.

Meer informatie omtrent het algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking -en bescherming vind u op het tabblad Privacyverklaring

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Hoppetit om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hoppetit. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Hoppetit is een tussenpersoon in het verkopen van doopsuiker & geboortegeschenken. Voor doopsuiker & geboortegeschenken werken wij zelf met een leverancier. Wij kunnen daardoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Hoppetit heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).